Ingyenes szállítás 35 000,- Ft feletti rendelés esetén
Ingyenes szállítás 35 000,- Ft feletti rendelés esetén

Instagram nyeremény játékszabályzat – 2020.04.24

1. A játék és a szervező 

Schwertner Janka Anna ev. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2. 67323016-1-41 – továbbiakban Szervező, a
https://www.instagram.com/pici_and_the_city/ címen elérhető Instagram oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot. 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Facebook vagy Instagram regisztrációval rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, a továbbiakban: Játékos. 

– A Játékban, a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

– Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A játék időtartama, menete 

A Játék időtartama: 2020.04.24-2020.04.27. 24:00 óráig 

Sorsolás: 2020.04.28 

Nyertesek száma: 2 db, azaz:
1. 1 nyertes a pici and the city Instagram oldalán – kommentelő
2. 1 nyertes a pici and the city Instagram oldalán – történetben megosztó

A nyeremény: 

  1. választható pici and the city 1 db gyermek- és 1 db mamafelső a SS’20 MANÉZS kollekcióból
  2. választható pici and the city 1 db gyermekfelső a SS’20 MANÉZS kollekcióból

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül. 

A játék menete:
Nyeremény 1. A játékosoknak a játékben való részvételhez a pici and the city Instagram oldalán a JÁTÉK poszt alatt kell meghívniuk 2 ismerősüket @-val jelölve, akinek szívesen ajánlanák a márkát. A kérdés a pici and the city termékeihez, vagy a játékosok szokásaihoz kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül és lájkold a posztot!). 
Nyeremény 2. Oszd meg Instagram profilodon vagy sztoryba egy pici and the city-hez kapcsolódó képet, mint ahogy éppen viselitek vagy kibontod a rendelésed, stb., amin jelölve van a pici and the city – így lesz tudomásunk a megosztásról.

A játékosok egy hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre. 

Nyeremény 1. .A játékosok egy hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre. A hozzáaszólásban 2 db ismerősüket kell taggelni @-val jelölve.
Nyeremény 2. A játékosok megosztját saját oldalukon vagy sztoriban egy pici and the city márkával kapcsolatos képet, jelölve rajta a pici and the cityt.

A nyerteseket a kérdésekre megfelelően válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki az App Sorteos applikáció segítségével. 

4. Nyeremények, nyertesek 

A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi oldalon végezzük: https://app-sorteos.com/es A nyertesek nevét az pici and the city Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. 

Pót-nyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pót-nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. 

5. Nyertesek értesítése 

– Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve a bejegyzés alatt, külön hozzászólásban kerül kihirdetésre, a nyertes felhasználói profiljának betag-elésével. 

– Ebben a hozzászólásban, a Szervező kéri a nyertest, hogy az Instagram profilján keresztül, üzenetben vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel, hogy egyeztessék a nyeremény átvételi feltételeit. A nyertes, a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha a sorsolás hozzászólás közzétételét követő 5 munkanapon belül válaszol a Szervező üzenetére. 

– A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése.

– Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. 

6. Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha: 

– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

– nyertes nevét közzétevő hozzászólás megjelenése után, vagy a nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 5 munkanapon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyeremények kézbesítése 

A Szervező, a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az 5. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, úgy Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvételének végső időpontja a Szervező vagy Megbízott által a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolat-felvételétől számított 20 nap. 

8. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

9. Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelés célja: nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. 

https://piciandthecity.com/adatvedelem/

A pici and the city Instagram oldalán szervezett nyereményjátékhoz kapcsolódó játékosok játékban történő részvételükkor, megadott adatainak adatkezeléséhez a játék biztonságos lebonyolítása érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó információk közléséhez, a nyertes értesítéséhez, a nyereményjáték rész- és végeredményéről tájékoztatásához, köszönetnyilvánításhoz, hogy játszottak a nyereményjátékban hozzájárulnak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: nyilvános adatlap, email cím, a játékos életkora, valamint a nyertes neve, telefonszáma, postacíme.

Az adatkezelési időtartama: a játék lezárásáig.

Az adatok törlésének határideje: a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek.

10. Egyéb rendelkezések

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a Szervező, a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de legkésőbb a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez a nyeremények adózása és nyilvántartása miatti kötelezettség okán Szervező által kötelezően kezelt adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján.

11. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

12. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

Ezt a nyereményjátékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.